OPERASJON BERGEN

Etter at Norge får en troverdig trussel mot regjeringen og nåværende statsminister, blir myndighetene tvunget til å vedta 'Operasjon Bergen'. En siste utvei-protokoll som ble brukt for å holde landet i funksjon i kjølvannet av et. angrep.

After Norway faces a credible threat to the government and the current prime minister, the authorities are forced to adopt 'Operation Bergen'. A last resort protocol used to keep the country functioning in the wake of an attack.